Zoznam najpoužívanejších konštantných symbolov

1118  

Administratívne a iné poplatky a platby - vo vzťahu k ŠR

1144

 

Bežná záloha dane

1148

 

Bežná záloha dane

7948

 

Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom

0938

 

Dávky sociálneho zabezpečenia

1548

 

Dodatočné daňové priznanie

5748

 

Dodatočné daňové priznanie

6148

 

Dodatočná platba z daňovej inšpekcie

2148

 

Dodatočne vyrubená daň

1348

 

Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

7548

 

Exekučné náklady

0558

 

Finančné platby ostatné

0158

 

Hospodárstvo operatívne výdavky

3718

 

Nájomné za prenájom - vo vzťahu k ŠR

2058

 

Nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)

5348

 

Nárok na odpočet dane

5058

 

Ostatné obchody s cennými papiermi

0968

 

Ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta

2018

 

Ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR

3818

 

Ostatné tovary a služby - vo vzťahu k ŠR

2948

 

Pauš. daň podľa § 15 Z.č. 366/ 1999 Z.z. o dan. z príjmov

0058

 

Penále, poplatky z omeškania, iné majet. sankcie, náhrady škôd

7148

 

Penále z daňovej inšpekcie

3148

 

Penále z kontroly

3348

 

Penále zo správy

3548

 

Penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly

3748

 

Penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy

8148

 

Platba (účtovaná súčasne s predpisom)

0028

 

Platby za dodávky investičnej povahy

3558

 

Platby poistného poisťovniam

0108

 

Platby za poľnohospodárske výrobky

0308

 

Platby za služby

0008

 

Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)

0358

 

Platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt

8748

 

Platba na vyrovnanie preplatku

3118

 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

6348

 

Pokuta z kontroly

6548

 

Pokuta zo správy

6748

 

Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou

6948

 

Pokuty vyrubené daňovým orgánom, kt. nie sú príjmom osob. účtu ŠR

3058

 

Predaj cenných papierov

0858

 

Prechodne poskytnuté pôžičky

0068

 

Prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady

1018

 

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vo vzťahu k ŠR

1318

 

Príjmy zo splác. pôžič. posk. zo ŠR a z predaja účas. majetku štátu

0038

 

Prostriedky na mzdy

5918

 

Splácanie dom. istiny, splác. výnos. z cen. papierov - vo vzťahu k ŠR

5118

 

Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi - vo vzťahu k ŠR

0168

 

Splátky úverov a pôžičiek

0078

 

Tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie

0178

 

Tržby za poskytnuté služby

2558

 

Úhrady poistných plnení poisťovňami

7748

 

Úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenia preplatku

7348

 

Úrok pri odklade platenia

4948

 

Vrátenie dane - nepriame dane

4058

 

Vyplácanie výnosov z cen. papierov, splatnosť menovitej hodnoty

1748

 

Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (DPFO,DPPO)

0138

 

Zrážky z miezd

1948

 

Zúčt. rozdielov predd. na daň z príjmov zo záv. činnosti, zrážky daní

5148

 

Zvýšenie dane

5948

 

Zvýšenie dane - daňová inšpekcia

 

(od 1.1.2009 nie je povinné používať v domácom platobnom styku konštantný symbol).

 

Ďalšie informácie