Lehoty na vykonanie platby

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný zabezpečiť prevedenie sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po okamihu prijatia platobného príkazu.

 

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu a umožní mu disponovať s pripísanou sumou platobnej operácie v ten istý pracovný deň, keď bola suma platobnej operácie pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

 

Ak platobný príkaz na vykonanie platobnej operácie predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predkladaný príjemcom, poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný odovzdať takýto platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehotách dohodnutých v rámcovej zmluve medzi príjemcom a poskytovateľom platobných služieb príjemcu tak, aby bolo možné v prípade inkasa vykonať takúto platobnú operáciu v dohodnutý deň, keď má byť suma platobnej operácie odpísaná z platobného účtu platiteľa.

 

Referenčným dátumom pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu je najneskôr pracovný deň, keď suma platobnej operácie je pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

 

Referenčným dátumom odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa je najskôr okamih, keď suma platobnej operácie je odpísaná z tohto platobného účtu.

 

 

ODCHÁDZAJÚCE TUZEMSKÉ SEPA PLATBY
ŠTANDARDNÉ

Zadané v pracovný deň D

Odoslanie

Doručenie do banky prijímateľa

Možnosť zrušenia cez mobilnú aplikáciu, IB a mLinku

do 08:00 h

v deň D

v deň D

do 07:59 h

po 08:00 h

v deň D

v deň D+1

do 07:59 h v D+1

ZRÝCHLENÉ

od 08:00 - 11:30 h

v deň D

v deň D najskôr po 12:30 h

do 11:29 h

od 11:30 - 14:00 h

v deň D

v deň D najskôr po 15:00 h

do 13:59 h

Zadané v deň pracovného voľna

Odoslanie

Doručenie do banky prijímateľa

Možnosť zrušenia cez mobilnú aplikáciu, IB a mLinku

24 h

v najbližší pracovný deň D

najneskôr v deň D+1

do 07:59 h najbližšieho pracovného dňa

UPOZORNENIE: Do vybraných bánk je možné odoslať zrýchlenú platbu len do 11:30 h. Zrýchlené vykonanie tuzemskej SEPA platby je spoplatnené v zmysle aktuálne platného sadzobníka.

 

 

ODCHÁDZAJÚCE SEPA PLATBY DO ZAHRANIČIA

Zadané v pracovný deň

Odoslanie

Doručenie do banky prijímateľa

Možnosť zrušenia cez mLinku

do 08:00 h

v deň D

v deň D

do 08:00 h

od 08:00 h do 11:30 h

v deň D

v deň D+1

do 11:30 h

od 11:30 h do 14:00 h

v deň D

v deň D+1

do 14:00 h

po 14:00 h

v deň D+1

v deň D+1

do 08:00 h

Zadané v deň pracovného voľna

Odoslanie

Doručenie do banky prijímateľa

Možnosť zrušenia cez mLinku

24 h

v najbližší pracovný deň D

najneskôr v deň D+1

do 08:00 h pracovného dňa D

 

 

ODCHÁDZAJÚCE PLATBY SWIFT DO ZAHRANIČIA

Zadané v pracovný deň

Odoslanie

Doručenie do banky prijímateľa

Možnosť zrušenia cez mLinku

do 13:00 h

v deň D

v deň D+2

zrušenie je možné do času, kým sa platba ešte nezačala spracovávať

Pri platobných transakciách, ktoré nie sú v mene členského štátu Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, môže dôjsť k predĺženiu času na doručenie platby do banky prijímateľa max na D + 4.

Členské státy EU/EHP: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Island, Taliansko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko , Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.

 

 

PRICHÁDZAJÚCE PLATBY SWIFT ZO ZAHRANIČIA

Prijaté v mBank

Pripísanie na účet prijímateľa

do 15:30 h

v deň D

po 15:30 h

 v deň D+1

 

 

 

Súvisiace informácie