Všeobecne o platbách

Uvedené informácie sú v súlade so Zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Všeobecnými obchodnými podmienkami mBank

 

Základné pojmy

Platiteľ - odosielateľ

osoba, ktorá dáva platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb a je platiteľom finančných prostriedkov platobnej operácie.

Prijímateľ

osoba, ktorá je príjemcom finančných prostriedkov platobnej operácie.

Poskytovateľom platobných služieb

banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, poštový podnik a iné zákonom stanovené subjekty.

Platobný účet

účet, ktorý slúži na vykonávanie platobných operácií.

Platobný príkaz

pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie platobnej operácie.

Inkaso

je platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá príjemca na základe súhlasu platiteľa.

Okamih prijatia platobného príkazu

okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

Poskytovateľ platobných služieb môže určiť čas (Cut off time) pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý prijatý platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

Referenčný dátum

dátum použitý poskytovateľom platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na platobný účet alebo odpísané z platobného účtu

Referenčná úroková sadzba

úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte úroku a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môže overiť poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb.

Referenčný výmenný kurz

výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ na prepočet medzi menami a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja.

Dostatočné krytie

Disponibilný stav prostriedkov, ktorý sa nachádza na účte klienta minimálne vo výške sumy príkazu na úhradu v momente jeho spracovania. V prípade realizácie hromadného platobného príkazu (košík platieb) banka vykoná len tie úhrady, na ktoré je dostatočné krytie na účte v momente autorizácie príkazu.

 


Podmienky na vykonanie platobného príkazu

Platobný príkaz banka vykoná na základe riadne vyplneného platobného príkazu a dostatočného peňažného krytia na účte odosielateľa platby. Tuzemskú ako aj cezhraničnú platbu môže klient vykonať prostredníctvom internet bankingu, alebo prostredníctvom call centra mLinka.

 

 

Náležitosti tuzemskej SEPA platby

Povinné:

Nepovinné:

číslo účtu prijímateľa

variabilný symbol

názov prijímateľa

špecifický symbol

suma

konštantný symbol

dátum splatnosti

správa pre prijímateľa

autorizácia odosielateľom (autorizačný kód)

 

 

 

Náležitosti SEPA platby do zahraničia

Povinné:

Nepovinné:

číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN

adresa prijímateľa

názov prijímateľa

referencia

suma

správa pre prijímateľa

mena (výlučne EUR)

 

autorizácia odosielateľom (autorizačný kód)

 

 

 

Povinné náležitosti medzinárodnej platby SWIFT do zahraničia

  • presný názov prijímateľa - zadajte presné meno a priezvisko, alebo názov spoločnosti príjemcu platby. Názov prijímateľa je odosielaný do banky prijímateľa. V prípade nezhody názvu prijímateľa môže byť platba vrátená a suma platby znížená o poplatky iných bánk, prípadne o poplatok za vrátenie platby a tiež môže dôjsť ku kurzovému rozdielu, teda k finančnej strate.
  • presná adresa prijímateľa - zadajte presnú adresu príjemcu. V prípade nezhody adresy prijímateľa v platobnom príkaze môže byť platba vrátená a suma platby znížená o poplatky iných bánk, prípadne o poplatok za vrátenie platby a tiež môže dôjsť ku kurzovému rozdielu, teda k finančnej strate.
  • číslo účtu prijímateľa
  • BIC, resp. swiftový kód banky príjemcu - spravidla je vyžadovaný v prípade platieb mimo EÚ
  • suma platby
  • mena platby (AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD)
  • poplatková inštrukcia - určenie, kto bude platiť poplatky zahraničných bánk za doručenie platby príjemcovi odosielateľ a prijímateľ tj. SHA, alebo len odosielateľ tj. OUR
  • autorizácia odosielateľom (autorizačný kód)

 

 

 

 

Súvisiace informácie: