Platba SWIFT do celého sveta

Platby SWIFT slúžia na odosielanie a prijímanie platieb v cudzej mene v rámci i mimo EÚ.

 

 

Medzinárodná platba SWIFT:

 • Medzinárodné platby v cudzích menách sú doručované prostredníctvom systému, ktorý prevádzkuje spoločnosť S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu)
 • Platby môžete odosielať, alebo prijímať v nasledujúcich cudzích menách AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD
 • Platby v cudzej mene môžete vykonávať aj v rámci bánk v Slovenskej republike

 

Údaje potrebné pre prijatie SWIFT platby na účet vedený v mBank:

 • IBAN účtu prijímateľa
 • Presné meno / názov prijímateľa - Zadajte presné meno a priezvisko, alebo názov spoločnosti prijímateľa platby. Názov prijímateľa je odosielaný do banky prijímateľa. V prípade nezhody názvu prijímateľa môže byť platba vrátená a čiastka znížená o poplatky iných bánk, prípadne o poplatok za vrátenie platby a tiež môže dôjsť ku kurzovému rozdielu, teda k finančnej strate.
 • Presnú adresu prijímateľa platby
 • BIC (SWIFT) kód banky prijímateľa (SWIFT kód mBank: BREXSKBX)
 • Názov a adresa banky prijímateľa (napr. mBank S.A .: Pribinova 10, 81109 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

 

Poplatková inštrukcia:

Odosielateľ môže určiť, kto uhradí náklady sprostredkujúcich (korešpondenčných) bánk, t.z. poplatky spojené s doručením platby.

Sprostredkovateľská banka si môže zúčtovať poplatok za spracovanie platby odoslanej prijímateľovi do zahraničia a vyžiadať si jeho úhradu aj dodatočne.

 

V mBank si môžete zvoliť poplatkovú inštrukciu:

a) OUR = our = naše, teda poplatky zahraničných bánk zaplatí odosielateľ. V súlade so Zákonom o platobných službách 492/2009 Z.z. nie je poplatková inštrukcia dostupná u platieb v rámci členských štátov EÚ.

b) SHA - shared- Odosielateľ aj príjemca si podelia úhradu poplatkov a každý zaplatí poplatky svojej banke.

 

 

Ako zadať platbu SWIFT do Európskej únie?

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu vyberte v hlavnom menu PLATBY a potom kliknite na Domáca a do EÚ 2. Do poľa Názov prijímateľa zadajte meno alebo názov prijímateľa platby. Poľe vyhľadáva v reálnom čase, podobne ako Google, na základe zadaných znakov prijímateľa z Adresára alebo z histórie (z vykonaných platieb v histórii účtu). Po výbere prijímateľa platby sa automaticky aktivuje šablóna platby.
  DÔLEŽITÉ: Zadajte presné meno a priezvisko, alebo názov spoločnosti prijímateľa platby. Názov prijímateľa sa posiela do banky prijímateľa. V prípade rozdielnych názvov prijímateľov môže byť platba vrátená a suma nižšia o poplatky iných bánk, prípadne o poplatok za vrátenie platby.


 3. Teraz môžete vyplniť všetky dostupné (povinné aj nepovinné) údaje a platbu odošlite.

 4. Následne sa zobrazí stránka so sumárom údajov o platbe. Platbu potvrdíte v mobilnej aplikácii alebo pomocou autorizačnej SMS správy.

 

 

Ako zadať platbu SWIFT do krajín mimo Európskej únie?

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu vyberte v hlavnom menu PLATBY a potom kliknite na Mimo EÚ 2. Uveďte základné údaje a kliknite na tlačidlo ĎALEJ
 3. Platbu potvrdíte v mobilnej aplikácii alebo pomocou potvrdzovacieho SMS kódu.