Platba SWIFT do celého sveta

Platby SWIFT slúžia na odosielanie a prijímanie platieb v cudzej mene v rámci i mimo EÚ.

 

Medzinárodná platba SWIFT:

  • Medzinárodné platby v cudzích menách sú doručované prostredníctvom systému, ktorý prevádzkuje spoločnosť S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu)
  • Platby môžete odosielať, alebo prijímať v nasledujúcich cudzích menách AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD
  • Platby v cudzej mene môžete vykonávať aj v rámci bánk v Slovenskej republike

 

Údaje potrebné pre prijatie SWIFT platby na účet vedený v mBank:

  • IBAN účtu prijímateľa
  • Presné meno / názov prijímateľa - Zadajte presné meno a priezvisko, alebo názov spoločnosti prijímateľa platby. Názov prijímateľa je odosielaný do banky prijímateľa. V prípade nezhody názvu prijímateľa môže byť platba vrátená a čiastka znížená o poplatky iných bánk, prípadne o poplatok za vrátenie platby a tiež môže dôjsť ku kurzovému rozdielu, teda k finančnej strate.
  • Presnú adresu prijímateľa platby
  • BIC (SWIFT) kód banky prijímateľa (SWIFT kód mBank: BREXSKBX)
  • Názov a adresa banky prijímateľa (napr. mBank S.A .: Pribinova 10, 81109 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

 

Poplatková inštrukcia:

Odosielateľ môže určiť, kto uhradí náklady sprostredkujúcich (korešpondenčných) bánk, t.z. poplatky spojené s doručením platby.

Sprostredkovateľská banka si môže zúčtovať poplatok za spracovanie platby odoslanej prijímateľovi do zahraničia a vyžiadať si jeho úhradu aj dodatočne.

 

V mBank si môžete zvoliť poplatkovú inštrukciu:

a) OUR = our = naše, teda poplatky zahraničných bánk zaplatí odosielateľ. V súlade so Zákonom o platobných službách 492/2009 Z.z. nie je poplatková inštrukcia dostupná u platieb v rámci členských štátov EÚ.

b) SHA - shared- Odosielateľ aj príjemca si podelia úhradu poplatkov a každý zaplatí poplatky svojej banke.

 

 

SWIFT PLATBU v cudzej mene je možné zadať a odoslať zatiaľ len prostredníctvom call-centra mLinka 0850 60 60 50.